Аман САСПАЕВ: Фергана баяны жөнүндө

Жазуучунун жан дептеринен Кытайдын өтө көрүнүктүү тарыхчысы Сыма Чиендин мындан 21 кылым илгери жазган «Шыжи» («Тарыхый жазмалар») аттуу 130 томдон турган тарыхый китептер сериясынын 123-томунун «Фергана жөнүндө баян» деген 63-бабы, кытай тилинен кыргыз тилине, кыязы, туңгуч ирет которулуп отурат. Бул тарых толугу менен Батыш элдеринин тилдерине, ошондой эле орус тилине да которулган болушу мүмкүн. Анткени ХVIII–ХIХ кылымдардагы Батыш элдеринин жаңы колонияларга арааны аябай ачылып, таманы тийген жерлердеги элдерди жакшылап билип, максаттарына ылайык саясат колдонуунун зарылдыгы, ал элдерге алды менен миссионерлерди, […]

Акеш ИМАНОВ: Байыркы кытай жазуусунун тек-дареги

Биз сөз кылар бул эмгек жалпысынан «Теңирчилик» деп аталган, бирин-бири толуктаган жана уланткан турпатташ эмгектердин бири экен. Мунун алгачкы башаты – «Теңирчилик» (этика) 1994-жылы жарык көрсө, экинчиси – «Теңирчилик. Коом–Мамлекет» деп аталып, 2012-жылы окуучуларга тартууланган. Анын чордонун түзгөн объектиси – мамлекеттин коомдук-саясый түзүлүшү жана укук. Үчүнчүсү – «Бурут тамга – Төрөн тил» 2012-жылы чыккан (Теңирчилик топтомунун бул бөлүмүндө табигый-рухий жана тил илимдери жалгашы жөнүндө сөз болгон). Төртүнчүсү – «Теңирчилик. Бурут тамга. Жандырмак». Ал 2014-жылы колубузга тийген. Мунун негизин тил жана […]